لعل(اسپینل):

سختی اسپینل درمقیاس موس ۸است.

ووزن مخصوص آن بین ۳/۵۸تا۳/۶۱ می باشد.

دارای رخ ناقص است.

 یکی از انواع یاقوت سرخ است باتوجه به اینکه رنگ لعل قرمز است گاهی با یاقوت سرخ دریک جا پیدا می شودو اغلب با روبی اشتباه گرفته می شود.اسپینل به صورت شفاف و نیمه شفاف بوده و شکست صدفی و نامنظم دارد.دارای خاصیت فلوئورسانس وضریب شکست حدود ۱/۷۲و بدون چند رنگی است. اسپینل به رنگهای قرمز، صورتی، بنفش، زرد، نارنجی، آبی ، سبزسیر، سیاه و قهوه ای دیده میشود. بهترین رنگ آن از نظرگوهرشناسی رنگ قرمز سیر است . رنگ آبی آن براثرحرارت ازبین می رود.